Ajaran-Ajaran Asy'ari

Gambar Produk Gambar Produk 2
Best Seller
Rp. 5.000
Judul: Ajaran-Ajaran Asy'ari
Penulis: Abu Hasan Al-Asy'ari
Penerbit: Pustaka, 1986
Isi: 138 halaman (22 MB)
Bahasa: Indonesia
Ebook PDF scan

Kurun pertama dan kedua Hijriyah dalam Islam ditandai dengan timbulnya perbedaan pendapat antara paham-paham ortodoksi dengan Mu'tazilah, Jahamiyah dan Murji'ah, yang pada dasarnya bertitik-tolak dari permasalahan teologi Islam dan kebebasan manusia: Apakah manusia itu bebas untuk berkehendak atas perbuatannya sendiri atau sudah ditentukan Tuhan? Apakah Tuhan itu mempunyai sifat-sifat pada Dzat-Nya; dan apakah sifat-sifat itu sendiri merupakan Dzat-Nya atau bagian yang terpisah, dan apakah kriteria kebenaran, akal atau wahyu?

Al-Asy'ari, seoran penganut ortodoksi yang pernah menyeberang ke Mu'tazilah, telah berhasil mensintesakan pemahaman ortodoksi dan Mu'tazilah ini dalam suatu perumusan yang lebih bersifat moral daripada psikologis, yang dapat diterima mayoritas ummat. Paling tidak, isi buku merupakan salah satu deskripsi dari perjalanan upaya pemahaman ummat Islam terhadap agama yang mereka anut.

Daftar isinya sebagai berikut:
1.Pandangan orang-orang sesat dan ahli bid'ah
2.Pandangan orang-orang benar dan ahli sunnah
3.Penisbatan Ru'yatullah di akhirat
4.Perbincangan Al-qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk
5. Persemayaman Tuhan di atas 'Arasy
6. Perbincangan wajah, mata, dan tangan Tuhan
7. Penolakan atas kaum Jahmiyah yang Menafikan Ilmu, Qudrat dan Segenap Sifat Allah
8. Perbincangan tentang Kehendak Allah
9. Pembatalan Atau Pembolehan Takdir Dalam Batas Kemampuan Seorang Hamba Allah
10. Penolakan Terhadap Kaum Mu'tazilah
11. Riwayat-riwayat tentangKetentuan Allah
12. Perbincangan tentang Syafa'at dan keluar dari api Neraka
13. Perbincangan tentang adanya Telaga
14. Perbincangan tentang Adzab Kubur
15. Perbincangan tentang Kepemimpinan Abu Bakr As-Shiddiq